Czas rozstania

 

Drodzy Studenci – wszystko co ma swój początek, ma również swój koniec. Zwykły truizm, ale tak też jest i w moim przypadku.

Właśnie rozpoczął się ostatni semestr mojej pracy na naszym Uniwerku /2021/. Szkoda, że niestety tylko wirtualnie. Szkoda, że nie możecie poznać „na sobie” tajników sportów walki – Judo , Brazylijskiego Jiu Jitsu i innych.

 

Szkoda, że nie możecie spróbować swoich sił w Naukach o Kulturze Fizycznej realizowanych przez Waszych kolegów i koleżanki w Sekcji Kultury Fizycznej przez całe…..hmmmmm – dzieści lat. Niestety nie uda się też zorganizować dla Was Gali Sportów Walki, ani Gali „Curie Awards in Martial Arts” które to przygotowywaliśmy dla Was wspólnie z ….. muzykami naszej Uczelni. Moglibyście wtedy poznać Wasze koleżanki i kolegów, z którymi chodzicie na wykłady i ćwiczenia , a których nawet nie podejrzewaliście, że walczą na macie, w ringu lub oktagonie – wszystko w atmosferze Rock`n Rolla. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany

Jedyne co mogę dla Was zrobić – to zachęcić do sportów walki poprzez spoglądania na naszą stronę gdzie znajdziecie w skrócie informacje sportowe, naukowe i …wesołe z życia walczących studentów. Wspomnienia z Mistrzostw Europy, Pucharu Ameryki, a może jeszcze zdążę z Mistrzostw Świata /Zagrzeb, Nowy York, Amsterdam/. Na stronie mojego miejsca pracy / strona z UKW już nie istnieje/ :

www.sekcjakulturyfizycznej.pl

w różnych zakładkach znajdziecie informacje i filmy z wielu organizowanych przez nas imprez, eventów i wywiadów prasowych – zawsze związanych ze sportami walki. Ja rozpocząłem pracę na naszej Uczelni w ubiegłym wieku i sam nie wiem jak zleciało te 30 parę lat, a przecież też kończyłem tę samą ” Alma Mater” jak Wy.

To tylko mrugnięcie okiem i już trzeba odejść. Jedyne co jest w tym fajnego to, to, że pamiętam praktycznie wszystkich walczących – tych na początku, którzy trenowali tylko judo i tych niedawnych trenujących już MMA i Brazylijskie Jiu Jitsu. Tych ambitnych na początku, którzy nie dawali mi rady i tych ambitnych teraz którzy już mnie oszczędzali. Wszystkich opisałem w monografiach „Judocy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” i „Wojownicy Bydgoskich Uczelni” – są one dostępne w naszym Repozytorium Wspominać będę te wspaniałe, nieliczne początkowo studentki: Annę, Ewelinę , Sylwię, Joannę, Agnieszkę, Magdę i Kanupriy`e z judo i te późniejsze waleczne dziewczyny z MMA i BJJ – Zuzię, „Uli”, Paulinę, i ostatnią „moją” medalistkę – Natalię.

Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się dowiedzieć jak to bywało na naszej Uczelni wcześniej – pytajcie…… dopóki jeszcze jestem… zanim zapadnie zmrok.

Mówili na mnie „Rychu”

Dear Students – everything that has a beginning also has an end. Plain truism, but so it is in my case.

The last semester of my work at our University /2021/ has just begun. Too bad it’s only virtually. It’s a pity that you can’t learn the secrets of martial arts – Judo, Brazilian Jiu Jitsu and others.

It’s a pity that you can’t try your hand at Physical Culture Sciences carried out by your colleagues in the Physical Culture Section for the whole ….. hmmmmm – decades years. Unfortunately, we will not be able to organize the Combat Sports Gala or the „Curie Awards in Martial Arts” Gala, which we prepared for you together with ….. musicians of our University.
Then you could meet your friends with whom you go to lectures and exercises, and whom you did not even suspect that they are fighting on the mat, in the ring or in the octagon – all in the atmosphere of Rock 'n Roll. Unfortunately, the pandemic thwarted our plans

The only thing I can do for you is to encourage you to take up martial arts by looking at our website where you will find in a nutshell information about sports, science and … happy life of fighting students. Memories from the European Championships, the America’s Cup, and maybe I’ll make it from the World Championships /Zagreb, New York, Amsterdam/. On the website of my place of work / UKW website does not exist anymore / :

www.sekcjakulturyfizyczny.pl

in various tabs you will find information and videos from many events, events and press interviews organized by us – always related to combat sports. I started working at our University in the last century and I don’t know how these 30 years flew by, and yet I also graduated from the same „Alma Mater” as you.

It’s just a blink of an eye and it’s time to go away. The only thing that’s cool about it is that I remember practically all the fighters – those at the beginning who only trained judo and those who recently trained MMA and Brazilian Jiu Jitsu. Those ambitious at the beginning who couldn’t handle me and those ambitious now who were saving me.
I described all of them in the monographs „Judocs of the Kazimierz Wielki University” and „Warriors of Bydgoszcz Universities” – they are available in our Repository and later brave girls from MMA and BJJ – Zuzia, „Uli”, Paulina, and the last „my” medalist – Natalia.

If you have any questions, you want to know how it used to be at our University before – ask…… while I am still here… before nightfall.

They Called Me „Rychu”