Historia

     

 

Dawne logo Sekcji Kultury Fizycznej i wygląd strony z lat 2017-2019

Sekcja Kultury Fizycznej powstała w roku 2005 jako studenckie koło naukowe zrzeszone w Wydziałowym Kole Naukowym „WyKoNa” początkowo przy Instytucie Informatyki Stosowanej. Jej założycielami byli:

mgr Tadeusz Szymański – trener koszykówki,

mgr Henryk Skorupa – trener siatkówki

dr inż. Ryszard Pujszo – trener sportów walki

Początki Sekcji datują się jednak na lata przełomu 1999/2000 wtedy podczas obozów sportowo naukowych tzw. rocznika”0″ – organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w miejscowości Funka nad jeziorem Charzykowskim zauważyliśmy spadek kondycji fizycznej nowych studentów. Początkowo myśleliśmy, że popełniamy jakiś błąd w metodologii pomiarów i badania  powtarzaliśmy już po rozpoczęciu roku akademickiego. Niestety nie popełnialiśmy błędu, a obniżona sprawność fizyczna naszych nowych adeptów stała się faktem. Postanowiliśmy wtedy na stałe wprowadzić pomiary sprawności ogólnej, a z czasem rozszerzyliśmy naszą działalność w celu zachęcenia braci studenckiej do aktywności fizycznej.

Rozpoczęliśmy organizację obozów sportowo – naukowych dla wszystkich chętnych, badania wspólnie z naukowcami z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, rozpoczęliśmy cykl pokazów /głównie sportów walki/ dla mieszkańców Bydgoszczy.

Niestety nasz kolega, Tadeusz Szymański – wspaniały nauczyciel i przyjaciel młodzieży nie doczekał naszego rozwoju. Pozostał jednak na zawsze w naszej PAMIĘCI.

Obóz Wyższej Szkoły Pedagogicznej rocznika „0” w Funce 1994 – Tadeusz Szymański /pierwszy od prawej/
Camp of the High Pedagogical University of the „0” class in Funka 1994 – Tadeusz Szymański /first from the right/

The Physical Culture Section was established in 2005 as a student science club affiliated to the Faculty Science Club „WyKoNa”, initially at the Institute of Applied Computer Science. Its founders were:

Tadeusz Szymański, MA – basketball coach,

Henryk Skorupa, MA – volleyball coach

PhD. Ryszard Pujszo – martial arts trainer

The beginnings of the Section, however, date back to the turn of 1999/2000, then during sports and science camps, the so-called year class „0” – organized by the School of Physical Education and Sport in Funka on Lake Charzykowskie, we noticed a decrease in the physical condition of new students.

Initially, we thought that we were making some mistake in the measurement methodology and we repeated the research after the start of the academic year. Unfortunately, we did not make a mistake, and the reduced physical fitness of our new adepts became a fact. At that time, we decided to permanently introduce general fitness measurements, and over time we expanded our activities in order to encourage student brothers to be physically active.

We started the organization of sports and science camps for everyone, research together with scientists from the Academy of Physical Education in Wrocław and the Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk, we started a series of shows /mainly combat sports/ for the inhabitants of Bydgoszcz.

Unfortunately, our colleague, Tadeusz Szymański – a wonderful teacher and friend of young people, did not live to see our development. However, he remained forever in our memory.